Reference

Pogledaj sve >>

Saradnici pri izradi elaborata o detaljnim geotehničkim istraživanjima terena za potrebe rekonstrukcije trase magistralnog puta m-2.3 Podgorica-Budva, deonica Brajići - Lapčići

Projekat geotehničkih istraživanja terena za izgradnju parka vetroelektrana instalisane snage 30MW na lokalitetu Kostolca

Preliminarni izveštaj o inženjerskogeološkim svojstvima terena za lokaciju u Nišu

Geotehnički uslovi izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa "Kaskade" u Mirijevu

Geotehnički uslovi izgradnje proizvodno-poslovnog kompleksa "ALBON" u radnoj zoni u Rumi, Industrijski put R106-R103, blok 3-13 na KP 3883/5 KO Ruma

Mapa referenci

Pogledaj sve >>

Galerija

Pogledaj sve >>